Chính sách bảo mật

  • Thông tin Thành viên trên Inmergers.com được bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật Thông tin Thành viên của Inmergers.com. Việc thu thập và sử dụng Thông tin Thành viên của mỗi Thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • InMergers cam kết không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba nào về Thông tin Thành viên của Thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ Thành viên, trừ một số hoạt động cần thiết đã được nêu ra tại nội dung Những người/tổ chức có thể tiếp cận với Thông tin Thành viên.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ Thông tin Thành viên bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Thành viên, Inmergers.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc và phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý kịp thời và thông báo cho Thành viên được biết.
  • Ban quản trị Inmergers.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ Thông tin Thành viên và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những Thông tin Thành viên trên. Ban quản trị Inmergers.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy những Thông tin Thành viên được cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.